Obchodní podmínky

 1. Platnost podmínek
  1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou všeobecnými obchodními podmínkami společnosti POROTOMA s.r.o., IČO: 09274308, se sídlem Erbenova 2144/38, 586 01 Jihlava, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 118193 (dále jen „prodávající“).
  2. Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. dubna 2014 do doby vydání nových Všeobecných obchodních podmínek (dále jen „VOP“).
  3. VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy (dále jen „KS“) a jsou platné pro právní vztahy založené kupními smlouvami, ve kterých je na tyto VOP odkazováno nebo pro které je použití těchto VOP jinak sjednáno. VOP upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě KS uzavírané mezi prodávajícím a spotřebitelem nebo podnikatelem. Platné znění VOP je též umístěno na internetových stránkách prodávajícího www.staco-eshop.cz.
  4. Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel s tím, že
   1. spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná;
   2. podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele (pro účely ochrany spotřebitele a pro účely ust. § 1963 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se za podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele).
  5. Není-li výslovně stanoveno jinak, je „kupujícím“ ve smyslu těchto VOP spotřebitel i podnikatel.
  6. Předmětem podnikání a činnosti prodávajícího je prodej zejména svařovaných podlahových roštů, lisovaných roštů, profilových roštů, zátěžových/pojezdových roštů, a jiného zboží (dále jen „zboží“). Zboží nabízené prodávajícím k prodeji odpovídá katalogu zboží prodávajícího, který je dostupný na webových stránkách prodávajícího.
  7. Zboží může být typizované nebo netypizované s tím, že
   1. typizovaným zbožím se rozumí zboží odpovídající rozměrům dle specifikace prodávajícího;
   2. netypizovaným zbožím je zboží, které není typizovaným zbožím a odpovídá specifickým individuálním požadavkům jednotlivého kupujícího, které byly kupujícím sděleny v rámci kontraktačního procesu uzavírání KS a byly prodávajícím odsouhlaseny.
  8. Kupující učiněním objednávky či poptávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s těmito VOP souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě zaslání objednávky či poptávky.
  9. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí KS. VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. KS je uzavírána v českém jazyce.
  10. Platné znění VOP je umístěno na webových stránkách prodávajícího v sekci „Obchodní podmínky“.
  11. Znění VOP podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.
  12. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené VOP zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), a zákonem č. 634/1992, o ochraně spotřebitele, v platném znění. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené VOP občanským zákoníkem.
  13. Odchylky od VOP mají platnost pouze tehdy, pokud jsou v KS výslovně sjednány.
 2. Sdělení před uzavřením kupní smlouvy
  1. Prodávající sděluje, že
   1. náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby,
   2. může požadovat úhradu zálohy před započetím plnění, a to zejména v případě požadavku kupujícího na poskytnutí služeb (specifická úprava zboží, doprava apod.), jsou-li kupujícím vyžadovány, případně pokud jsou nutné pro řádné splnění požadavku kupujícího prodávajícím,
   3. náklady spojené s dodáním a vrácením zboží v důsledku odstoupení od KS ze strany kupujícího se kupující zavazuje zcela uhradit prodávajícímu.
 3. Uzavření kupní smlouvy
  1. Uzavřením KS se prodávající zavazuje kupujícímu zboží odevzdat a umožnit mu nabýt ke zboží vlastnické právo a kupující se zavazuje za věc zaplatit kupní cenu.
  2. KS může být uzavřena prostřednictvím elektronické komunikace mezi prodávajícím a kupujícím (zejména prostřednictvím emailových zpráv) nebo formou objednávkového formuláře na webových stránkách prodávajícího v e-shopu prodávajícího.
  3. Je-li KS uzavírána prostřednictvím elektronické komunikace mezi prodávajícím a kupujícím (zejména prostřednictvím emailových zpráv), zašle kupující prodávajícímu poptávku po zboží, v níž definuje zboží (zejména druhem, rozměry, množstvím, atp.). Na základě takto učiněné poptávky prodávající zašle kupujícímu konkrétní nabídku, kterou kupující prodávajícímu bez zbytečného odkladu potvrdí. Okamžikem doručení potvrzení zaslané nabídky kupujícím je KS smlouva uzavřena. Nedojde-li k potvrzení zaslané nabídky kupujícím ve lhůtě 5 pracovních dnů, KS nebyla uzavřena. Ve zbývajícím je KS tvořena těmito VOP.
  4. Je-li KS uzavírána prostřednictvím objednávkového formuláře v e-shopu prodávajícího na jeho webových stránkách, odešle kupující prostřednictvím objednávkového formuláře svou objednávku, kterou prodávající kupujícímu potvrdí emailovou zprávou zaslanou na emailovou adresu kupujícího uvedenou kupujícím v objednávkovém formuláři, a to do 5 pracovních dnů. KS smlouva je v takovém případě uzavřena okamžikem doručení potvrzení objednávky emailovou zprávou prodávajícího. Ve zbývajícím je KS tvořena těmito VOP.
  5. Na základě uzavřené KS je realizován prodej zboží.
  6. Přijetí nabídky s výhradou, dodatkem či návrhem na změnu ze strany kupujícího není přijetím nabídky a uzavřením KS.
  7. Potvrzená objednávka nebo potvrzená část objednávky je považována za závaznou objednávku či část objednávky pro obě smluvní strany, nedojde-li k porušení podmínek smluvených v době potvrzení objednávky.
  8. Za podstatné podmínky se považuje zejména obsah objednávky, tj. přesná specifikace zboží a jeho množství, dále cena zboží a cena přepravy, způsob doručení, termín doručení zboží.
  9. Kupující v rámci objednávky poskytne prodávajícímu alespoň následující identifikační údaje:
   • jméno a příjmení nebo firma,
   • bydliště nebo sídlo,
   • IČO, nakupuje-li kupující na IČO,
   • DIČ, nakupuje-li kupující na DIČ,
   • údaj oprávněné osoby, má-li kupující takovou osobu,
   • místo dodání zboží.
 4. Cena zboží
  1. Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby.
  2. Ceny zboží uváděné na webových stránkách a v e-shopu prodávajícího jsou uváděny včetně DPH a včetně poplatků na doručení zboží kupujícímu. Ceny zboží uváděné prodávajícím v nabídce prodávajícího jsou uváděny bez DPH a bez/včetně poplatků za doručení zboží kupujícímu. Prodávající je plátcem DPH.
  3. V případě uzavření KS prostřednictvím elektronické komunikace mezi prodávajícím a kupujícím dle odst. 3.3. článku 3. těchto VOP zašle prodávající kupujícímu nabídku včetně vyčíslené celkové ceny zboží zahrnující též cenu dopravy.
 5. Dodací podmínky
  1. Dodání zboží, které je předmětem objednávky, bude realizováno v co nejkratším termínu dle dohody mezi prodávajícím a kupujícím v závislosti na druhu zboží a specifikaci jednotlivé objednávky kupujícího. Při určení doby dodání zboží se přihlíží k velikosti objednávky, počtu kusů a individuální specifikaci a požadavkům ze strany kupujícího.
  2. Za splnění povinnosti dodat zboží se považuje dodání zboží na adresu místa dodání uvedenou v objednávce kupujícího.
  3. Dopravu na adresu místa dodání dle odst. 5.2. zajišťuje prodávající.
  4. Konkrétní způsob dodání zboží si zvolí kupující při objednávání zboží.
  5. Zboží může být dodáno prodejcem na adresu uvedenou kupujícím nebo si kupující může zboží vyzvednout formou osobního odběru ve skladu na adrese Suderova 2026/1a, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory.
  6. V případě, že je z důvodu na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo sjednáno mezi smluvními stranami, je kupující povinen prodávajícímu uhradit náklady spojené s opakovaným dodáním zboží, respektive náklady spojené s jiným způsobem dodání.
 6. Prodej a platba za zboží
  1. Prodávající má vlastnické právo k prodávanému zboží. Zboží je prodáváno kupujícímu na základě zaslané, závazné a potvrzené objednávky kupujícího.
  2. Prodávající má vlastnické právo k prodávanému zboží do doby úplného zaplacení ceny zboží kupujícím. Okamžikem úplného zaplacení ceny zboží přechází vlastnické právo ke zboží na kupujícího.
  3. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu za zboží dohodnutou kupní cenu v dohodnuté měně.
  4. Úhrada kupní ceny (včetně DPH) a poplatků za přepravu zboží je kupujícím možná následujícími způsoby:
   1. v případě uzavření KS prostřednictvím elektronické komunikace mezi prodávajícím a kupujícím
    • je-li kupující podnikatelem, probíhá zaplacení kupní ceny buď formou platby na fakturu, kdy kupující - podnikatel musí být nejprve zahrnut do systému pojištění platby prodávajícího, nebo formou dobírky či zálohou splatnou předem po uzavření KS,
    • je-li kupující spotřebitelem, je kupní cena v plné výši uhrazena buď formou zálohy splatné předem po uzavření KS, nebo formou dobírky při osobním odběru zboží nebo jeho doručení prodejcem na adresu kupujícího; je-li v takovém případě předmětem KS netypizované zboží, uhradí kupující – spotřebitel kupní cenu v plné výši formou zálohy splatné předem po uzavření KS.
   2. v případě uzavření KS prostřednictvím objednávkového formuláře v e-shopu prodávajícího
    • je-li předmětem KS netypizované zboží, je kupní cena v plné výši uhrazena kupujícím formou zálohy splatné předem bankovním převodem na bankovní účet prodávajícího dle objednávkového formuláře,
    • je-li předmětem KS typizované zboží, je kupní ceny v plné výši uhrazena kupujícím buď formou zálohy splatné předem bankovním převodem na bankovní účet prodávajícího dle objednávkového formuláře, nebo formou dobírky při osobním odběru zboží nebo jeho doručení prodejcem na adresu kupujícího.
  5. Je-li cena zboží hrazena bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího, považuje se cena zboží za uhrazenou dnem jejího připsání na účet prodávajícího.
  6. Je-li cena za zboží hrazena v hotovosti, považuje se za uhrazenou zaplacením celé částky ceny zboží prodávajícímu.
  7. Prodávající vystaví kupujícímu fakturu – daňový doklad a tento kupujícímu zašle na adresu uvedenou kupujícím v objednávce, a to bezprostředně po dodání zboží, nejpozději do 3 dnů ode dne dodání zboží.
  8. Vydaná faktura - daňový doklad slouží zároveň jako hlavní záruční list.
  9. V případě prodlení kupujícího s úhradou ceny zboží ve stanoveném termínu splatnosti je prodávající oprávněn po kupujícím požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % z kupní ceny za každý den prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny v plné výši. Prodlením s úhradou kupní ceny se rozumí neuhrazení kupní ceny v celé výši v době splatnosti uvedené ve faktuře – daňovém dokladu vystavené prodávajícím. Prodávající je oprávněn vymáhat škodu přesahující úrok z prodlení, která mu vznikne neuhrazením kupní ceny v době splatnosti. Pokud kupující neuplatní námitky vůči správnosti vyúčtování úroku z prodlení v době splatnosti, platí, že smluvní strany této smlouvy se dohodly, že tento úrok z prodlení je vyúčtován a vymáhán oprávněně a ve správné výši.
  10. Má-li kupující námitky k faktuře – daňovému dokladu, je kupující povinen oznámit tyto prodávajícímu neprodleně, a to písemně na adresu sídla prodávajícího, nejpozději však do 3 (tří) kalendářních dnů po obdržení faktury – daňového dokladu.
 7. Změna objednávky kupujícím
  1. Po závazném potvrzení objednávky může kupující prodávajícího požádat o přiměřenou změnu objednávky (dále jen „žádost o změnu“). V takovém případě je prodávající oprávněn dle vlastního uvážení rozhodnout, zda žádosti o změnu vyhoví, a tuto tedy akceptuje.
  2. Pokud prodávající na základě žádosti kupujícího o změnu takové žádosti vyhoví a akceptuje ji, je prodávající oprávněn k přiměřené změně podmínek objednávky spočívající zejména v přiměřeném zvýšení ceny, prodloužení dodací lhůty či přiměřené změně dalších podmínek původní KS v závislosti na charakteru změny objednávky, o kterou bylo kupujícím požádáno. Dojde-li k takové přiměřené změně ze strany prodávajícího, je prodávající povinen o tomto vyrozumět kupujícího, který přiměřenou změnu podmínek v závislosti na své žádosti o změnu odsouhlasí. Změna podmínek objednávky musí být vždy odsouhlasena oběma smluvními stranami.
 8. Kupní smlouva uzavřená s kupujícím v postavení spotřebitele
  1. Ustanovení tohoto článku upravují smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím, který je v postavení spotřebitele.
  2. Má-li spotřebitel ve smyslu ust. § 1818 občanského zákoníku právo odstoupit od KS, nevyžaduje se, aby uvedl důvod odstoupení.
  3. Uzavřená KS musí být v souladu s údaji, které byly kupujícímu sděleny před uzavřením KS. Tyto údaje lze změnit, pokud si to smluvní strany výslovně ujednají, jinak platí jako obsah smlouvy údaj pro kupujícího - spotřebitele příznivější.
  4. Je-li zboží kupujícím objednáváno prostřednictvím e-shopu prodávajícího a objednávkového formuláře, jsou VOP kupujícímu zpřístupněny mimo jiné v rámci objednávkového formuláře. Uzavírá-li se KS za použití jiných elektronických prostředků komunikace na dálku (zejména emailové komunikace), obsahuje emailová zpráva prodávajícího, kterou prodávající zasílá nabídku kupujícímu, odkaz na VOP dálkově přístupné.

   Odstoupení od smlouvy kupujícím v postavení spotřebitele při uzavření KS distančním způsobem
  5. Kupující v postavení spotřebitele má v případě uzavření smlouvy distančním způsobem právo odstoupit od KS ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta pro odstoupení běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o
   • KS, ode dne převzetí zboží,
   • smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
   • smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.
  6. Kupující je ve smyslu odst. 8.6. VOP poučen o právu odstoupit od smlouvy ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku, zejm. ust. § 1829 a násl. občanského zákoníku.
  7. Odstoupí-li kupující od KS, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od KS, zboží, které od něho obdržel.
  8. Odstoupí-li kupující od KS, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od KS, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
  9. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
  10. V případě odstoupení od smlouvy nese kupující v postavení spotřebitele náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu. Byla-li KS uzavřena prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, nese kupující též náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
  11. Kupující je povinen uhradit prodávajícímu poměrnou část ceny zboží v případě odstoupení od KS, na jejímž základě již bylo započato s plněním, včetně případů, kdy již došlo k úpravě zboží dle specifické individuální objednávky kupujícího (netypizované zboží).
  12. Odstoupí-li kupující od KS, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
  13. Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
  14. V souladu s ust. § 1837 kupující v postavení spotřebitele nemůže odstoupit od smlouvy:
   • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu (tzv. netypizované zboží),
   • opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů.
 9. Odstoupení od kupní smlouvy
  1. V případě, že kupující je podnikatelem, tedy zboží a služby nakupuje v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti, právo na odstoupení od KS nevzniká.
 10. Odpovědnost za vady zboží a práva z vadného plnění
  1. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření KS. To neplatí, ujistil-li ho prodávající výslovně, že zboží je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě.
  2. Kupující zboží po přechodu nebezpečí škody na zboží prohlédne co nejdříve, nejpozději do 14 dnů ode dne přechodu nebezpečí škody na zboží, a přesvědčí se o jeho vlastnostech, stavu a množství.
  3. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo
   • na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží,
   • na odstranění vady opravou zboží,
   • na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
   • odstoupit od smlouvy.
  4.  Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.
  5. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva podle ust. § 2107 občanského zákoníku (viz odst. 10.6. VOP).
  6. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním nového zboží; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.
  7. Neodstraní-li prodávající vadu včas nebo vadu odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.
  8. Při dodání nového zboží vrátí kupující prodávajícímu na své náklady zboží původně dodané.
  9. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém jej obdržel. To neplatí,
   • došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží,
   • použil-li kupující zboží ještě před objevením vady,
   • nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
   • prodal-li kupující zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li jej, anebo pozměnil-li zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
  10. Neoznámil-li kupující vadu zboží včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.
  11. Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci. K účinkům dle tohoto odstavce soud přihlédne jen k námitce prodávajícího, že vada nebyla včas oznámena.
  12. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese sídla společnosti. Kupující prodávajícímu sdělí povahu reklamace a číslo faktury/daňového dokladu za účelem potvrzení zakoupení zboží u prodávajícího.
  13. Reklamace musí být vyřízena bezodkladně, nejdéle však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.
 11. Záruka za jakost
  1. Záruční doba je prodávajícím poskytnuta v délce 24 měsíců. Záruční doba běží od odevzdání zboží kupujícímu; bylo-li zboží podle smlouvy odesláno, běží záruční doba ode dne dojití zboží do místa určení.
  2. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající.
  3. V případě prodeje zboží v obchodě prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal,
   • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
   • se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
   • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určena podle smluveného vzorku nebo předlohy,
   • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
   • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů a výrobních norem.
 12. Ochrana osobních dat
  1. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění z KS uzavřené s kupujícím a k marketingovým akcím prodávajícího (zejména pro zasílání obchodních sdělení), a to až do doby vyjádření nesouhlasu s tímto použitím na základě písemné výzvy adresované na adresu sídla prodávajícího: POROTOMA s.r.o., Erbenova 2144/38, 586 01 Jihlava. Okamžikem doručení oznámení o nesouhlasu kupujícího se zasíláním obchodních sdělení ztrácí prodávající právo taková obchodní sdělení konkrétnímu kupujícímu zasílat.
  2. Prodávající se výslovně zavazuje, že osobní údaje získané od kupujícího nebudou dále jinak zveřejněny nebo poskytnuty jakékoliv třetí osobě s výjimkou situace související s distribucí nebo platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména kupujícího, telefonního kontaktu na kupujícího, konkrétní adresy místa dodání zboží).
  3. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje, které jsou kupujícím prodávajícímu poskytovány za účelem splnění objednávky či poptávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou prodávajícím shromažďovány, zpracovány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
  4. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, název společnosti, adresa bydliště, sídlo společnosti, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a bankovní spojení.
 13. Závěrečná ustanovení
  1. Tyto VOP jsou platné pro všechny obchodní případy uzavírané mezi společností POROTOMA s.r.o. na straně prodávajícího a kupujícím.
  2. V závislosti na změně příslušných právních norem si prodávající vyhrazuje právo VOP měnit. Tuto změnu a její účinnost prodávající vyhlásí vhodným způsobem na svých webových stránkách.
  3. Spotřebitel je oprávněn obrátit se na Českou obchodní inspekci.